លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គ្រូ​ផាម​វុាំង​ទ័រ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សាលាមធ្យមសិក្សាមូលដ្ឋានថាញ់តឹងសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ

សាលាមធ្យមសិក្សាមូលដ្ឋានថាញ់តឹងសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2017

ជាសាលា​ឋិត​នៅ​តំ​បន់​ជ្រៅ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ទាំង​គ្រូ​និង​សិស្ស​សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​មូល​ដ្ឋាន​ថាញ់​តឹង បាន​ខិត​ខំ​ដើម្បី​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​នៅ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គ្រូ​ផាម​វុាំង​ទ័រ