លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គី​ហីវ​ថាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់

ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់ 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គី​ហីវ​ថាញ់ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​គ្រួ​សារ​ខ្មែរជា​ច្រើន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត បាន​ជ្រើស​យក​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់ រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​បង្គួរ​។

Tag: បង​ថាច់​មុន

សុ​ក្រឹត​ភាព​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុ​ខា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន

សុ​ក្រឹត​ភាព​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុ​ខា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ផ្នែក​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង បាន​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ឲ្យ​សុក្រឹត​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុ​ខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន ដើម្បី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​នៅ​តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រ​យាល​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គី​ហីវ​ថាញ់