លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ការ​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍​របស់​វេជ្ជ​បណ្ឌិត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ពង​ដៃ ជើង​ មាត់

ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ពង​ដៃ ជើង​ មាត់ 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

ចាប់​ពី​ដើម​ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១៧ ចំ​នួន​កុ​មារ​កើត​ជំ​ងឺ​ពង​ដៃ ជើង​ មាត់ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​និ​យាយ​ដោយ​ឡែក និង​តំ​បន់​ភាគ​ខាង​ត្បូង​និ​យាយ​រួម​មាន​សញ្ញា​កើន​ឡើង​។ ថ្វី​ត្បិត​ទើប​នឹង​ឈាន​ចូល​ដើម​រដូវ​រោគ​រាល​ដាល ប៉ុន្តែ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ទាំង​ឡាយ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ដល់​អា​ណា​ព្យា​បាល

Tag: តាម​ការ​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍​របស់​វេជ្ជ​បណ្ឌិត