លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឌិនថាញ់ពុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុ​វត្ត​ការ​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ប្ដេជ្ញា​ឈ្នះ

អនុ​វត្ត​ការ​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ប្ដេជ្ញា​ឈ្នះ 

ធ្វើសមទិន 30-01-2018

ចល​នា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ប្ដេជ្ញា​ឈ្នះ របស់​កង​កម្លាំ​ង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​បាន​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ និង​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ស្នេហា​ជាតិ បង្កើត​បាន​ជា​កម្លាំង​ចល​ករ យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​កម្មា​ភិ​បាល​យុទ្ធ​ជន​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ ស្រុក​អនុ​វត្ត​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ឲ្យ​។

Tag: ឌិនថាញ់ពុង