លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​តឹង​ប៊ិ​ញ បង​ស្រី​យ័ញ​ធីថៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

រយៈ​ពេល​កន្លង​ គ្រប់​ភូមិ​ភាគ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​

Tag: ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​តឹង​ប៊ិ​ញ បង​ស្រី​យ័ញ​ធីថៀង