លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដំណាក់សុខាភិបាលឡងម៉ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

ប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 16-05-2017

តាមប្រសាសន៍លោកលឺវុាំងងើយ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជា ជនខេត្តវិញឡុង រយៈពេលកន្លង ខេត្តផ្តុំកម្លាំងពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាល នៅតំបន់ដែលមានជនរួមជាតិភាគតិចរស់នៅកុះករ ដើម្បីថែទាំសុខ ភាពជូនប្រជាជននៅទីនេះឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង។

Tag: ដំណាក់សុខាភិបាលឡងម៉ី