លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដើម Baobap"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មនុស្សអាចរស់នៅក្នុងដើមឈើដ៏ធំ និងបេះផ្លែស៊ី

មនុស្សអាចរស់នៅក្នុងដើមឈើដ៏ធំ និងបេះផ្លែស៊ី 

ធ្វើសមទិន 07-05-2019

ដើម Baobap គឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានអាយុកាលវែងនិងទំហំ"ធំ"បំផុតពិភពលោក។ តាមការប៉ាន់ស្មាន ប្រភេទរុក្ខជាតិ នេះ មានអាយុកាលឡើងដល់៥.៥០០ឆ្នាំឯណោះ។ អាចនិយាយបានថា ដើម Baobap គឺជាប្រភពស្បៀងដ៏សំខាន់បំផុត របស់ជនជាតិ Malawi នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក។

Tag: ដើម Baobap