លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដាក់ពាក្យសូមការងារ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 24-04-2017

មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កងជួរកម្មាភិបាលពេទ្យជនជាតិខ្មែរនិយាយរួម និងកងជួរជម្រើសតាំង និយាយដោយឡែកបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ គុណភាពរបស់កងជួរកម្មាភិបាលពេទ្យ នៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាល ស្រុកកើ-ដ ក្រុងកឹងធើ។

Tag: ដាក់ពាក្យសូមការងារ