លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដងផ្លូវ​ជន​បទ​ចុះ​ទៅ​បណ្តា​ភូមិ​នៃ​ឃុំ​មិញ​យីវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​រីក​ចម្រើន​ផ្ដើម​ពីគោ​ល​នយោ​បាយ​

ភាព​រីក​ចម្រើន​ផ្ដើម​ពីគោ​ល​នយោ​បាយ​ 

ធ្វើសមទិន 30-09-2019

បុ៉ន្មានឆ្នាំ​កន្លង​ ការ​អនុ​វត្ត​គោ​ល​ការ​ណ៍​របស់​បក្ស​ រដ្ឋ​ ស្ដី​ពី​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ - សង្គម​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ ស្រុក​ហ្វាប៊ិ​ញ ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​រាល់​ប្រ​ភព​ធនធាន​វិ​និ​យោ​គ​ កសាង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជន​បទ​។​

Tag: ដងផ្លូវ​ជន​បទ​ចុះ​ទៅ​បណ្តា​ភូមិ​នៃ​ឃុំ​មិញ​យីវ