លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ជូន​អំ​ណោយ​និង​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​​សិស្ស​ក្រី​ក្"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ធាតុ​ពុល​ឌី​អុក​ស៊ីន មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ធាតុ​ពុល​ឌី​អុក​ស៊ីន មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ 

ធ្វើសមទិន 03-09-2019

ស្រប​ក្នុង​ឱ​កាស​ខួប​អនុ​ស្សាវរី​យ៍​៥​៨​ឆ្នាំ​ ទិវា​គ្រោះ​​ម​ហន្ត​រាយ​សារ​ធាតុ​ពុល​ឌី​អុក​ស៊ីន​នៅ​វៀត​ណាម​ (១​០​/៨​/១​៩​៦​១​-១​០​/៨​/២​០​១​៩​)

Tag: ជូន​អំ​ណោយ​និង​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​​សិស្ស​ក្រី​ក្