លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ជនជាតិអន្តេវាសិកក្រុងកឹងធើ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រៀមបម្រុងឲ្យការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ

ត្រៀមបម្រុងឲ្យការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 30-05-2017

ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​សិស្ស​ធ្វើ​មេ​រៀន​បាន​ល្អ សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​​ក្រុង​​កឹង​​ធើ កំ​​ពុង​​ជួយ​​ធ្វើ​​លំ​​ហាត់​​មេ​​រៀន​ដើម្បី​​ឲ្យ​​សិស្ស​ក្តាប់​​បាន​​ច្បាស់​​នូវ​​ចំ​​ណេះ​ដឹង​​សម្រាប់​​ឈាន​​ចូល​​ការ​​ប្រ​​ឡង​​មធ្យម​​សិក្សា​​ចំ​​ណេះ​​ទូ​​ទៅ​​ថ្នាក់​​ជាតិ​​ឆ្នាំ​​២០១៧​​។

Tag: ជនជាតិអន្តេវាសិកក្រុងកឹងធើ