លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ដី​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទី​បង្អែក​សម្រាប់​បង​ប្អូន​នា​រី​

ទី​បង្អែក​សម្រាប់​បង​ប្អូន​នា​រី​ 

ធ្វើសមទិន 01-07-2019

អ​នុ​វត្ត​ការ​ចលនា​ផ្លាស់​ប្តូរ​និង​ក​សាង​ទម្រង់​ជា​ច្រើន​សម្រេច​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ ឃុំ​អាង​ហ៊ីប​ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ស​មា​ជិក​ចូល​រួម​កាន់​តែ​ច្រើន​។ ផ្ដើម​ពី​​នោះ បា​នក្លា​យ​ជា​ទី​បង្អែក​ដ៏​ទំ​នុក​ចិត្ត​សម្រាប់​បង​ប្អូន​នា​រី​ សំ​ខាន់​គឺ​បង​ប្អូន​នា​រី​ខ្មែរ​នៅ​ជន​បទ​។

Tag: ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ដី​