លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្រ្ត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 05-04-2017

រយៈពេលកន្លង ខេត្តហូវយ៉ាងបានផ្តុំកម្លាំងពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាល មូលដ្ឋាន ពិសេសគឺនៅតំបន់មានជនជាតិភាគតិចរស់នៅកុះករ។

Tag: ចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្រ្ត