លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀន​ហ្វាយ​ធ្វី​ហាំង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រៀម​បម្រុង​ឲ្យ​​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី

ត្រៀម​បម្រុង​ឲ្យ​​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 16-08-2017

លោក​ស្រី ង្វៀន​ហ្វាយ​ធ្វី​ហាំង នា​យិ​កា​មន្ទីរ​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ឲ្យ​ដឹង៖ ផ្នែក​អប់​រំ​ខេត្ត​នឹង​ចង្អុល​ការ​ដល់​អង្គ​ភាព​ក្រោម​ឱ​វាទ ត្រៀម​បម្រុង​បាន​ល្អ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​២០១៧​-​២០១៨។

Tag: ង្វៀន​ហ្វាយ​ធ្វី​ហាំង