លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀន​ថៀងញឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨

ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨ 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

ថ្មី​ៗ​នេះ នៅ​សាល​ប្រ​ជុំ​ថុង​ញឹក (ក្រុង​ហូជី​មិ​ញ​) គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​ បក្ស រដ្ឋ​ស​ភា​ ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល គណៈ កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម និង​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ បាន​រៀប​ចំ​យ៉ាង​ម​ហោ​ឡា​រិក​ខួប​អនស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨ ក្រោម​ប​ធាន​បទ​ "វី​រក​ថា តេត​ម៉ូវ​ថឹង ​១៩៦៨"​។

Tag: ង្វៀន​ថៀងញឹង