លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀនវិញត្វឹង បរិក្ខារពេទ្យ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជឿជាក់លើកម្មាភិបាលពេទ្យឃុំ

ជឿជាក់លើកម្មាភិបាលពេទ្យឃុំ 

ធ្វើសមទិន 11-04-2017

បង​ង្វៀន​វិញ​ត្វឹង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​តឹង​ម៉ី​ មាន​ប្រ​សាសន៍​៖ ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ឃុំ​ជឿ​ជាក់​លើ​សមត្ថ​ភាព​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​កម្មា​ភិ​បាល ​ដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​តឹង​ម៉ី។​

Tag: ង្វៀនវិញត្វឹង បរិក្ខារពេទ្យ