លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀនធីកីមង៉ឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពង្រឹងពង្រីកកងជួរកម្មាភិបាលនារី កម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច

ពង្រឹងពង្រីកកងជួរកម្មាភិបាលនារី កម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

យោង​តាម​គណៈ​ចាត់​តាំង​មជ្ឈិម​ បច្ចុប្បន្ន កម្មា​ភិ​បាល​ជន​ជាតិ ភាគ​តិច​នៅ​ថ្នាក់​មជ្ឈិម​ជាង​១៨​ពាន់​នាក់ ក្នុង​ចំ​ណោម​កម្មា​ភិ​បាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ ទាំង​អស់​ជិត​៣៦៦​ពាន់​នាក់​(ស្រូប​អត្រា​៥%​) ក្នុង​នោះ កម្មា​ភិ​បាល​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ជា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គ្រប់​គ្រង ចាប់​ពី​កម្រិត​ការិ​យា​ល័យ​ឡើង​ទៅ​គឺ១៦,៣%; ថ្នាក់​ខេត្ត​ជាង​១៦៣​ពាន់​នាក់ ក្នុង​ចំ​ណោម​កម្មា​ភិ​បាល បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ទាំង​អស់​ជាង​១​លាន​នាក់​ (ស្រូប​អត្រា​១៤,៧%​) ក្នុង​នោះ កម្មា​ភិ​បាល​ជន​ជាតិ​ ភាគ​តិចក្នុង​តួ​នា​ទី​ដឹក​នាំ​គ្រប់​គ្រង​៦,៣%​។

Tag: ង្វៀនធីកីមង៉ឹង