លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឃុំ​ត្រឿង​ឡុង​ហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​ផ្លាស់​វេន​គ្នា

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​ផ្លាស់​វេន​គ្នា 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​ផ្លាស់​វេន​គ្នា មិន​ត្រឹម​តែ​កាត់​បន្ថយ​បាន​សត្វ​​ល្អិត​បំ​​ផ្លាញ ថែម​ទាំង​ជួយ​មា​មីង​កសិ​ករ​នៅ​ភូមិ​ខ្វាង​ទីវ ឃុំ​ត្រឿង​ឡុង​ហ្វា ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បង្កើន​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​។

Tag: ឃុំ​ត្រឿង​ឡុង​ហ្វា