លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឃុំថាញ់​ភូ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចំណុចលេចធ្លោការងារចំនួនប្រជាជន

ចំណុចលេចធ្លោការងារចំនួនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 02-08-2016

ច្រើន​​ឆ្នាំ​កន្លង ឃុំ​ថាញ់​​ភូ ស្រុក​ម៉ី​ស្វៀង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ខិត​ខំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយនូ​វ​គោល​ការណ៍ គោល​ន​យោ​បាយ​ខាង​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​-ផែន​ការ​គ្រួ​សារ​បង្ក​ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​សក​ម្ម​ក្នុង​ស្មារ​តី​ភ្ញាក់​រលឹក​ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​របស់ប្រ​ជាជន​ក្នុង​ការ​ងារ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​-ផែន​ការ​គ្រួ​សារ​។

Tag: ឃុំថាញ់​ភូ