លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រួ​សារ​លោក​ពូ​ដាវ​ង៉ៀ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឌិញ​ខាញ់​ B​ ឈាន​ឡើង

ឌិញ​ខាញ់​ B​ ឈាន​ឡើង 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ភូមិ​ឌិញ​ខាញ់​B ឃុំ​ឌិញ​ម៉ូង ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ គឺ​ជា​អង្គ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​អង្គ​ភាព​ចំ​នួន​៥​ត្រូវ​បាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​ជូន​បណ័្ណ​សរ​សើរ​ ពី​​ព្រោះ​មាន​​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ចល​នា​ “ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​សាម​គ្គី​កសាង​ជីវ​ភាព​វប្ប​ធម៌​”។

Tag: គ្រួ​សារ​លោក​ពូ​ដាវ​ង៉ៀ​