លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រូ​ពេទ្យ​លី​តា​រា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សកម្ម​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​​ល្អ

សកម្ម​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​​ល្អ 

ធ្វើសមទិន 24-08-2016

ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ភូ​ម៉ី ស្រុក​ម៉ី​ទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ផ្នែក​សុ​ខា​ភិ​បាល​ស្រុក​ឲ្យ​តម្លៃ ជា​អង្គ​ភាព​ឈាន​មុខ​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្តន៍​បាន​ល្អ​នូវ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ និង​បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំ​ងឺ​រាល​ដាល​។

Tag: គ្រូ​ពេទ្យ​លី​តា​រា