លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រូ​ពេទ្យ​ង្វៀនង៉ុក​ធៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន

ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

ជា​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​​ភិ​បាល​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជា​តិ ម៉្លោះ​ហើយ​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិបាល​ឃុំ​ហ្វា​អាង ស្រុក​ពុង​ហ៊ីប ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង តែង​អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងា​រថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: គ្រូ​ពេទ្យ​ង្វៀនង៉ុក​ធៀង