លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រូពេទ្យឱសថបុរាណ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើនគុណភាពថែទាំសុខភាពប្រជាជន

បង្កើនគុណភាពថែទាំសុខភាពប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 23-05-2017

ដោយបានកំណត់ច្បាស់ថា សុខាភិបាលមូលដ្ឋានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែទាំសុខភាព​បឋម​ជូន​ប្រជាជន និងអនុវត្តកម្មវិធីទិសដៅជាតិស្ដីពីសុខាភិបាល។

Tag: គ្រូពេទ្យឱសថបុរាណ