លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រូបង្រៀននៅតំបន់លំបាក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឧបត្ថម្ភអ្នកបំពេញការងារនៅតំបន់លំបាកពិសេស

ឧបត្ថម្ភអ្នកបំពេញការងារនៅតំបន់លំបាកពិសេស 

ធ្វើសមទិន 23-01-2017

ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិនៃរដ្ឋសភា ទើបរៀបចំកិច្ចប្រជុំធ្វើការបកស្រាយ ស្ដីពីស្ថានការណ៍អនុវត្តអនុក្រឹត្យ ១១៦/២០១០/​NĐ-CP របស់រដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីគោលនយោបាយចំពោះកម្មាភិបាល អ្នករដ្ឋការ បុគ្គលិក និងអ្នកទទួលប្រាក់បៀវត្សក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ កំពុងបំពេញការងារនៅ តំបន់មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមលំបាកពិសេស។

Tag: គ្រូបង្រៀននៅតំបន់លំបាក