លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គឹម​ធី​ភឿង​ថាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឆ្លងកាត់​លំ​បាក រៀន​ពូ​កែ

ឆ្លងកាត់​លំ​បាក រៀន​ពូ​កែ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

ភឿង​ថាញ់ ជា​សិស្ស​គំ​រូ​មួយ​រូប​ក្នុង​ចំ​ណោម​សិស្ស​គំ​រូ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ ដែល​ទទួល​បាន​អា​ហា​រូបករណ៍ ពី​កម្ម​វិ​ធី​បណ្តុះ​ចំ​ណេះ​ដឹង​អា​ស្រ័យ​ដោយ​ស្ថា​នីយ​វិទ្យុ​និង​ទូរ​ទស្សន៍​ត្រា​វិញ សហ​ការ​ជាមួយ​សកល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​រៀប​ចំ​ឡើង​។

Tag: គឹម​ធី​ភឿង​ថាញ់