លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​នីតិ​កាល​ថ្មី​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថើយ​ឡាយ​ ផ្តុំ​កម្លាំង​លើកកម្ពស់​គុណ​ភាព​វិស័យ​អប់​រំ

ថើយ​ឡាយ​ ផ្តុំ​កម្លាំង​លើកកម្ពស់​គុណ​ភាព​វិស័យ​អប់​រំ 

ធ្វើសមទិន 19-02-2020

ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ ក្រុង​កឹង​ធើ​ ផ្តុំ​កម្លាំង​អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​២​៩​-NQ/TW របស់​គណៈ​ប្រតិ បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​នីតិ​កាល​១​១​ ស្តីពី​ "ផ្លាស់​ថ្មី​ជា​សារ​វន្ត​ គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀន​វ៉ាន់​ជី