លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ខ្លោង​ទ្វារ​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ភូមិ​ថា​ញ់ថា​ញឃុំ​ថា​ញ់ហឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្រុក​ហ្គក្វាវ ខិត​ខំ​ធានា​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​

ស្រុក​ហ្គក្វាវ ខិត​ខំ​ធានា​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2019

លោក​វ៉វ៉ាន់​ត្រា ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ហ្គក្វាវខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ អំ​ណះអំ​ណាង​៖ដោយ​សារ​ការ​កសាង​ ពង្រឹង​ប្រ​ព័ន្ធ​នយោ​បាយ​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ តែ​ងបាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចង្អុល​ការ​ ទើប​ស្ថាន​ភាព​សន្តិ​សុខ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​រយៈ​ពេល​កន្លង​បាន​លំ​នឹង​ជា​និច្ច​។​

Tag: ខ្លោង​ទ្វារ​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ភូមិ​ថា​ញ់ថា​ញឃុំ​ថា​ញ់ហឹង