លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សុក​ត្រាំង​​ មាន​សិស្ស​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ជិត​៣​៥​០​នាក់​ ចូល​រួម​សម​យុទ្ធ​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​

សុក​ត្រាំង​​ មាន​សិស្ស​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ជិត​៣​៥​០​នាក់​ ចូល​រួម​សម​យុទ្ធ​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​ 

ធ្វើសមទិន 14-01-2020

ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ទើប​ចាត់​តាំង​បើក​សម​យុទ្ធ​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​ជូន​សិស្ស​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​។​

Tag: ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស