លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រសួងសុខាភិបាល លទ្ធផលកែលម្អ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 14-03-2017

អាស្រ័យ​ដោយ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ​ ម៉្លោះ​ហើយ​ប្រ​ពន្ធ​មូលដ្ឋាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​កសាង​យ៉ាង​សមរម្យ​ ឆ្លើយ​តប​តាម​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: ក្រសួងសុខាភិបាល លទ្ធផលកែលម្អ