លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ការពិ​និត្យ​មើលឧ​បករណ៍​តម្កល់​ទឹក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម

បង្កើន​ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម 

ធ្វើសមទិន 13-08-2019

តាម​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ជំងឺ​តម្កាត់​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​គឺ​ជា​ជំងឺ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​ទាំង​៧ ដែល​មាន​អ្នក​ផ្ទុក​ ជំងឺ​កើន​ឡើង​បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​កន្លង​។​

Tag: ការពិ​និត្យ​មើលឧ​បករណ៍​តម្កល់​ទឹក