លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "កម្មា​ភិ​បាល​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​តាយ​វុាំ​ង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខួប​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​១​​០​ឆ្នាំ​ទិ​វា​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុ​ខា​ភិ​បាល​ វៀត​ណាម​ (១/៧/២០០៩​ - ១​/៧​/២០១៩)​ ដើម្បីសុ​ខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ គ្រួ​សារ​​និង​សហ​គមន៍​សង្គម

ខួប​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​១​​០​ឆ្នាំ​ទិ​វា​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុ​ខា​ភិ​បាល​ វៀត​ណាម​ (១/៧/២០០៩​ - ១​/៧​/២០១៩)​ ដើម្បីសុ​ខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ គ្រួ​សារ​​និង​សហ​គមន៍​សង្គម 

ធ្វើសមទិន 01-07-2019

ថ្ងៃ​១៦​ ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០០៩​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ប្រ​កាស​ជា​ធរ​មាន​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ៨២៣/​QĐ-TTg​ ស្ដី​ពី​​ការ​កំ​ណត់​យក​ថ្ងៃ​១​ ខែ​កក្កដា​ ជា​”​ទិ​វា​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុ​ខា​ភិ​បាល​​វៀត​ណាម​”។​

Tag: កម្មា​ភិ​បាល​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​តាយ​វុាំ​ង​