លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​អា​ង​ថា​ញ់បា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចេញ​ដំ​ណើរ​អនុ​វត្ត​យុទ្ធ​នាការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពិភព​លោក​កាន់​តែ​ស្អាត​

ចេញ​ដំ​ណើរ​អនុ​វត្ត​យុទ្ធ​នាការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពិភព​លោក​កាន់​តែ​ស្អាត​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​អា​ង​ថា​ញ់បា កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​សុក​ត្រាំង​ បាន​សហកា​រជា​មួយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​អា​ង​ថា​ញ់បា ស្រុក​កូវឡាវ​យុង ប្រារព្ធ​ពិធី​បំ​ផុស​ចលនា​ និង​ចេញ​ដំ​ណើរ​អនុ​វត្ត​យុទ្ធ​នាការ​ “ធ្វើ​ឱ្យ​ពិភព​លោក​កាន់​តែ​ស្អាត​"។​

Tag: កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​អា​ង​ថា​ញ់បា