លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "កង​វរ​សេ​នា​ធំ​ទ័ព​ថ្មើរ​ជើង​៨៩៧"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ធា​នា​ការ​ងារ​ភ័ស្តុ​ភារ​យោ​ធា

ធា​នា​ការ​ងារ​ភ័ស្តុ​ភារ​យោ​ធា 

ធ្វើសមទិន 13-11-2018

រយៈ​ពេល​កន្លង បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ខ្នះ​ខ្នែង​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចល​នា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ "ផ្នែក​ភ័ស្តុ​ភារ​យោ​ធា​​ធ្វើ​តាម​ដំ​បូន្មាន​អ៊ំ​ហូ​"។ រ​ហូត​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន ការ​ចលនា​ពង្រីក​បាន​នូវ​ប្រសិ​ទ្ធ​ភាព​ ធា​នា​ល្អ​ការ​ងារ​ភ័ស្តុ​ភារ​សម្រាប់​ភារ​កិច្ច​ហ្វឹក​ហាត់​ ត្រៀម ប្រ​យុទ្ធ​និង​អនុ​វត្ត​ភារ​កិច្ច​បន្ទាន់​។

Tag: កង​វរ​សេ​នា​ធំ​ទ័ព​ថ្មើរ​ជើង​៨៩៧