03/05/2017 - 16:19

"សម្រស់បុប្ផាទឹកដីវៀតណាម"

ជាបធានបទអំណរទិវា វប្បធម៌បណ្តាជនជាតិវៀតណាម បានរៀបចំ នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម (ដុងមូ សើុងតី ហា​ណូយ) អាស្រ័យក្រសួងវប្បធម៌កីឡា និងទេសចរណ៍ចង្អុលការ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាកម្រងរូបភាពសកម្មភាពសិល្បៈ មួយចំនួននៅថ្ងៃបើកមហោស្រព៖

 

យោងៈTTXVN-មុនី

 

 
ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
វប្បធម៌