Đồng hồ “Ngày tận thế” và nỗi lo “chiến tranh mạng”!

Đồng hồ “Ngày tận thế” mang tính biểu tượng đã báo còn 100 giây nữa đến nửa đêm. Đó là thời điểm gần “Ngày tận thế” nhất kể từ khi nó được tạo ra vào năm 1947.