Xây dựng niềm tin với nhân dân

Hai năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Trường Xuân, huyện Thới Lai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).