08/10/2017 - 17:28

Ý Đảng - Lòng Dân 

Trong Nhân dân ta, khi bàn đến mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, thì nhiều người hay nói ngắn gọn “Ý Đảng-Lòng Dân”. Ý Đảng là nói đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước do Đảng lãnh đạo. Lòng Dân là nói nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đông đảo Nhân dân ta.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương đạt hiệu quả cao. (Trong ảnh: Tuyến đường kênh 200, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ).

Hồ Chủ tịch từng nói rằng Đảng không có quyền lợi gì của riêng mình ngoài quyền lợi của giai cấp, của dân tộc. Đảng không ở trên Dân, cũng không ngoài Dân, mà ở trong Dân, trong lòng Dân. Đảng lấy Dân làm gốc. Theo tinh thần ấy, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, mọi chính sách, pháp luật Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng của Nhân dân để đúc kết thành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, rồi đưa trở về Nhân dân thực hiện.

Thực tiễn lịch sử cách mạng đã chỉ rõ, mỗi khi đường lối, chủ trương của Đảng công bố phù hợp quyền lợi Nhân dân thì cách mạng vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi to lớn nhất.

Thời cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng chủ trương hình thành và phát triển Mặt trận Việt Minh rộng khắp cả nước rất phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam, không phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt người từng không làm việc, hoặc có làm việc trong bộ máy cai trị thuộc địa, khi nghe Đảng kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc đều đồng lòng gia nhập Mặt trận Việt Minh đánh Pháp, đuổi Nhật. Cách mạng Tháng Tám thành công nhanh chóng.

Còn trong thời điểm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, Đảng đưa ra chính sách hòa hợp dân tộc, chủ trương huy động toàn dân, toàn quân ta đoàn kết dùng ba mũi võ trang, chính trị, binh vận đồng loạt đánh Mỹ-ngụy nhằm chấm dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

Chủ trương, chính sách lịch sử ấy của Đảng rất phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi của toàn dân tộc, trong đó có nhiều gia đình binh sĩ, sĩ quan và công chức trong chế độ Mỹ-ngụy. Thế nên đông đảo Nhân dân thuộc các tầng lớp Nhân dân ta nổi dậy khởi nghĩa, phối hợp cùng bộ đội ta tiến công “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn” đúng như lời Bác Hồ đã báo trước từ Tết năm 1969.

Ngày nay, chúng ta đang xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước rất phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi của toàn dân ta, đúng theo quy luật “Ý Đảng - Lòng Dân” là một.

Thế nên, nhìn chung việc xây dựng nông thôn mới tuy có những khó khăn nhất định, nhưng ở đa số địa phương đều có hướng phát triển tốt. Ngay như chủ trương quy hoạch xây dựng đô thị trên nền đất nông nghiệp thể hiện rõ “Ý Đảng - Lòng Dân” là một nên cũng được thực hiện thuận lợi.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp quy hoạch đưa về địa phương bị sự khiếu nại kéo dài. Ở đây nói chung về đường lối, chính sách không phải ý Đảng không phù hợp lòng Dân, mà vì chủ trương, chính sách vận dụng cụ thể không sát với thực tế nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân địa phương.

Trong những trường hợp này, chúng ta phải nhạy bén điều chỉnh chủ trương, chính sách sát thực tế nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân địa phương. Làm được như thế, thì không chỉ là “quy hoạch”, mà tất cả mọi việc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước sẽ tiến triển tốt đẹp.

Huỳnh Thương
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cần Thơ

Chia sẻ bài viết