Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phong trào “Thi đua Quyết thắng” của lực lượng vũ trang (LLVT) các quận luôn bám sát nghị quyết của các cấp ủy đảng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, chủ đề thi đua của LLVT thành phố và tình hình thực tế từng đơn vị.