19/08/2017 - 20:34

Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7-2017, Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%. Theo đó, đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cho vay theo chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 để minh bạch các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên điều hành kinh tế- xã hội hiện nay. Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành; đặc biệt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, NHNN phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời… Cùng với chỉ đạo điều hành kinh tế của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng với hệ thống ngân hàng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc.

Trong các tháng cuối năm, nhu cầu vốn đối với DN rất quan trọng. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) ưu tiên vốn cho sản xuất, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các TCTD tăng cường các giải pháp xử lý nợ xấu, đảm bảo minh bạch thị trường vốn, đưa dòng vốn vào sản xuất với mức lãi suất hợp lý. Mới đây, NHNN ban hành Thông tư số 09/2017/TT-NHNN (ngày 14-8-2017) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN (ngày 6-9-2013) quy định về việc mua, bán và xử lý xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 (ngày 21-6-2017) của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Thông tư 09, NHNN cũng quy định cụ thể điều kiện các khoản nợ xấu VAMC được mua theo giá trị thị trường và quy định liên quan đến bán nợ xấu được mua theo giá trị thị trường. Theo đó, VAMC bán khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ khi giá bán khoản nợ không thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu tại VAMC hoặc sau khi đã bán nợ theo phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh không thành… Việc xử lý tốt vấn đề nợ xấu đang tồn tại tại các TCTD sẽ thúc đẩy việc mình bạch thị trường vốn, lành mạnh hệ thống ngân hàng, góp phần đưa dòng vốn đi vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết