13/09/2017 - 22:07

Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV:

Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách

Sáng 13-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ủng hộ quy định để lại một phần tiền phí thực thu trong lĩnh vực ngoại giao để bù đắp chi phí hoạt động cho các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và chi bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chính Phủ cho thấy từ đầu năm 2016 đến nay, với nỗ lực của các cấp, các ngành, một số kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới đạt được như: Cơ chế chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có các chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội được ban hành; các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, cụ thể trong tổng số 22 chỉ tiêu của Chiến lược đề ra thì chỉ có 6 chỉ tiêu đạt (chiếm tỷ lệ 27,3%), và có đến 16 chỉ tiêu chưa đạt hoặc chưa đánh giá được (chiếm tỷ lệ  72,7%), trong đó có 03 chỉ tiêu không có khả năng thu thập và 11 chỉ tiêu phân tổ chưa phù hợp với hệ thống thống kê số liệu hiện hành.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế các thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong lĩnh vực này theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Luật 2015. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đưa nội dung này để Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm.

Chiều 13-9, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Do Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính - Ngân sách còn khác xa nhau, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Tài chính cần báo cáo Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng Tờ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong tình hình hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Dự án Luật có nhiều ý kiến không thống nhất, rất khó để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự án Luật cần được chuẩn bị cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Việc đánh thuế vào túi ni lông là cần thiết nhưng cần tính đến việc ổn định đời sống cho nhân dân, phát triển kinh tế cho doanh nghiệp đỡ khó khăn.

QUỲNH HOA - PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết