Đề xuất nhiều giải pháp khai phá tiềm năng và phát triển bền vững du lịch ĐBSCL

Đây là hoạt động thuộc Dự án Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu