Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

(CT)- Ngày 21-11-2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bàn Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018.