Không thể thắng!

Tờ New York Times đã dùng từ như vậy để nói về cuộc chiến mà Mỹ đang tham gia ở Afghanistan. Theo báo này, sau gần 17 năm đánh nhau với Taliban, các chuyên gia giờ đây thôi không hỏi nữa về một chiến thắng sẽ như thế nào, mà thay vào đó là bắt đầu xem xét khả năng thất bại.