Xây dựng lực lượng dân quân

tự vệ vững mạnh

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV).