Phát huy nội lực, linh hoạt giải pháp

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), việc hoàn thành nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế- xã hội không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần đắc lực cho phát triển sản xuất và đáp ứng tốt yêu cầu dân sinh.