Vẫn còn nhiều khó khăn

trong xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TP Cần Thơ.