Phát triển thực chất, bền vững nông thôn mới

Những năm qua, huyện Cờ Đỏ đã gặt hái nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.