Vĩnh Thạnh đưa thêm

nhiều công trình vào sử dụng

Năm 2018, huyện Vĩnh Thạnh tập trung nguồn vốn xây dựng cơ bản khá lớn, xây dựng những công trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đồng thời phục vụ nâng cấp đô thị