Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

Tính đến thời điểm này, Cái Răng là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB) của thành phố.