Trách nhiệm từ nhiều phía

Trách nhiệm từ nhiều phía 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở TP Cần Thơ vẫn luôn bắt tay với doanh nghiệp trong giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên (HSSV).